ABF Tüzük

l. BÖLÜM
GENEL ESASLAR
MADDE 1: KURULUŞ


A. FEDERASYONUN ADI: ALEVİ-BEKTAŞİ KURULUŞLARI FEDERASYONU’dur.
B. KISA ADI: ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU’dur.(ABF)
C. MERKEZİ: ANKARA’dadır.

MADDE 2: FEDERASYONUN AMACI

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE ÖĞRETİSİNİN ARAŞTIRILMASI, YAŞATILMASI VE TANITILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK,
BU DOĞRULTUDA ALEVİ BEKTAŞİ KURULUŞLARI ARASINDA EŞGÜDÜM VE DAYANIŞMAYI SAĞLAMAKTIR.

MADDE 3: FEDERASYONUN YAPACAĞI İŞLER
Federasyon amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:
1.Alevi-Bektaşi kültür ve öğretisinin tanınması, kendisini geliştirmesi, özgürce ifade edilebilmesi ve hukuksal güvence altına alınması için çalışmalar yapar.
2.Alevi-Bektaşi kültür ve öğretisinin gereksinimlerinin karşılanması ve sorunların giderilmesi için resmi merciler nezdinde girişimlerde bulunur.
3.Alevi-Bektaşi kültür ve öğretisinde önemli olan yer ve gün ve Ulular (Hacı Bektaş Veli – Pir Sultan Abdal – Yunus Emre – Abdal Musa vb. gibi ) için etkinlikler düzenler yapılmakta olan anma ve kutlama etkinliklerinin ortaklaşa yapılması doğrultusunda girişimlerde bulunur.
4.Alevi-Bektaşi kültür ve öğretisinin sorunlarının demokrasi ve laiklik ilkeleri temelinde çözüleceği gerçeğinden hareketle demokratik ve laik bir Türkiye’nin oluşturulması için kültürel ve bilimsel çalışmalar yürütür. Cem ve Kültür evleri açar, yapar, yaptırır. Açılmasına katkıda bulunur.
5.Alevi-Bektaşi kültür ve öğretisine yönelik karalamacı, yok saymacı davranış ve tutumlara karşı kamuoyu oluşturur.
6.Bilim, sanata ve kültüre sahip çıkarak doğayı ve çevreyi koruma konusunda titiz çalışmalar yürütür, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar, Alevi-Bektaşi Bilim ve Sanat Enstitüsü ve Araştırma Merkezleri kurar.
7.Alevi kültür ve öğretisinin araştırılması, bilimsel olarak anlatılması ve yapılan çalışmaların kamuoyunda tanıtılması ve açıklanması için ulusal uluslar arası bilimsel toplantılar düzenler, sonuçlarını açıklar.
8.İnsan emeğinin en yüce değer olduğu gerçeğinden hareketle; insanın insanı sömürmediği, baskı ve zulmün ortadan kalktığı, insanca ve yaşanılır bir Türkiye ve dünya için kültürel çalışmalar yürütür.
9.Amacı doğrultusunda, konferans, seminer, panel, sempozyum, semah, müzik, saz, tiyatro, halk oyunları, eğitim ile ilgili çalışmalar, araştırma ve her türlü gezi, toplantı, temsil, sergi, fuar, festival gibi diğer gösteri ve etkinlikleri düzenler, yapar, yaptırır. Ayrıca amacı doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar yapar, yarışmalar düzenler ve ödüller verir.
10.Amacı doğrultusunda çalışmalar yapabilmek için üye dernekleri dışında veya üye derneklerinden çeşitli komisyonlar oluşturur.
11.Federasyon amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Bu malların üzerinde her türlü hakları koydurup, işletebilir ve inşaat yaptırır.
12.Amaçlarını gerçekleştirmek için ticari işletme ve vakıf kurar, kurulmuş olanlarla ortak olur. Ancak hâsıl olan kâr payından üyelerine pay dağıtmaz, elde edilen kâr tüzük amaçlarına uygun olarak kullanılır.
13.Yardım toplama yasası ve ilgili yasal düzenlemelerin hükümleriyle bu tüzüğe uygun olarak yardım, bağış alır ve şartlı, şartsız vasiyetleri kabul eder.
14. Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda bağlı derneklere yardımda bulunur.
15. Amaçları doğrultusunda konfederasyon kurar, yurtiçi ve yurtdışındaki Konfederasyonlara üye olur.
16- Federasyon, yüksek öğrenim gören öğrencilere ve amacı doğrultusunda araştırma yapan araştırmacılara bütçe olanakları içinde ve genel yönetim kurulu kararı ile karşılıksız burs verir.

MADDE-4 FEDERASYONUN ÇALIŞMA İLKELERİ
Federasyon çalışmalarını aşağıdaki temel ilkeleri gözeterek yürütür.
1.Alevi Bektaşi Kuruluşları Federasyonu demokratik bir kuruluştur. Hiçbir siyasi parti örgüt, hareket ve ideolojik yapılanmaya bağlı değildir. Kendi amaçları ve ilkeleri doğrultusunda bağımsızdır.
2.Hukukun evrensel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere bağlıdır. Bu ilkeleri her koşulda savunur.
3.Çalışmaları yürütürken iş ve eylem birlikteliği yapacağı kişi, kurum ve kuruluşların Alevi kültür ve öğretisini tanımasını önemser.
4.Yetmişiki milleti bir tutarak, tüm insanların eşitliğini ve kardeşliğini savunur. Çalışmalarını ırk, dil, inanç, cinsiyet ve siyasal görüş ayrımı gözetmeden sürdürür. Her türlü ayrımcılığa (etnik inançsal sosyolojik, cinsel, coğrafi) karşıdır.
5.Atatürk Devrimlerinin, Cumhuriyetin, laikliğin ve demokrasinin savunucusudur.

MADDE-5: FEDERASYON ÜYELİĞİ
A. ÜYELİK: Federasyonun amacını benimseyen bu yönde faaliyet gösteren en az 100 üyeye sahip dernekler, 1. ci Olağan Genel Kurullarını yaptıktan 6 (altı)
ay sonra federasyona üyelik için başvurabilirler.
Genel Yönetim Kurulu kendisine yapılan üyelik başvurusunu 30 gün içinde sonuçlandırır.

B- ÜYELİK ÖDENTİSİ: Üye giriş aidatı 100.00 TL. dir. Üyelik ödentisi yıllık her delege için 100.00 TL dir.

C- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: Federasyon amaç ve ilkelerine aykırı davranışta bulunan dernek hakkında disiplin kurulu düzenlemiş olduğu raporu gereği için yönetim kuruluna sunar. Üyelikten çıkarılıp, çıkarılamayacağına ilişkin kararı Yönetim Kurulu verir. Yönetim Kurulu kararına karşı derneğin Federasyon genel kuruluna itiraz hakkı vardır. Genel Kkurul kararı kesindir.

D- ÜYELİKTEN AYRILMA: Federasyona üye dernekler, Genel Yönetim Kuruluna yaptıkları yazılı istifa başvurusu ile üyelikten ayrılabilirler.

II. BÖLÜM
ORGANLAR
MADDE 6: FEDERASYON ORGANLARI


Federasyon organları şunlardır:
a- GENEL KURUL
b- GENEL YÖNETİM KURULU
c- DENETLEME KURULU
d- DİSİPLİN KURULU

MADDE 7: GENEL KURUL
A.OLUŞUM ŞEKLİ
Genel Kurul Federasyonun en yetkili organıdır.
Genel Kurul;
a) Her üye dernekten 4 delege
b) 750 ' yi aşmak koşulu ile her yediyüzelli üye karşılığı üye derneklerden seçilen birer delege
c) Doğal delegelerden oluşur.
Federasyonun Genel Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, doğal delegelerdir.
 Genel Kurul 3 yılda bir Mayıs ayında toplanır.

B. TOPLANTI YERİ
Genel Kurul Federasyon merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Olağanüstü Toplantı:
Genel Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yada delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu veya delegelerin beşte birinin yazılı isteğine rağmen Genel Kurul 30 gün içinde toplantıya çağrılmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu Toplantıya çağırmakla görevlendirir.

C. GENEL KURULA ÇAĞRI YÖNTEMİ
Yönetim Kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D. TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ VE YETER SAYI
Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve federasyon delegesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcı ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve delege listesindeki isimlerin karşısını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğini sağlamak divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır ve oyunu kendi kullanmak zorundadır.

E- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Federasyon Genel Kurulunda yalnız gündemde yer alan konular görüşülür.
Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Bu işlem gündem bilgiye sunulup çalışmalara geçilmeden önce gerçekleştirilir.

F - KARAR ALMA VE OY VERME YÖNTEMİ
Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, toplantıya katılan delegelerin 2/3’un oy çokluğu ile alınır. Diğer kararlar, katılan delegelerin salt çoğunluk oyu ile alınır.
Eşitlik durumunda yeni oylama yapılır.
Federasyon organlarının seçimi gizli oy, açık sayım-döküm yöntemi ile yapılır.

G – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda belirtilen işler genel kurul tarafından görüşülerek karara bağlanır:
a) Federasyon organlarını seçmek (Genel Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu)
b) Federasyon Tüzüğünü değiştirmek
c) Federasyon Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, değerlendirmek, raporlar hakkında karar vermek,
d) Bütçe ve kadro çizelgelerini değerlendirmek, hakkında karar vermek,
e) Federasyona gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması ve üzerinde ayni haklar kurulması ve kaldırılması, bağış kabul edilmesi bağışlamada bulunması veya devredilmeleri hususlarında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
f) Federasyondan çıkarılan üye derneklerin ve yöneticilerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak
g) Federasyon feshine ve feshi durumunda mal varlığının hangi kuruluşa devredileceğine karar vermek.
h) Federasyonun Uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar almak ve bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.
i) Federasyonun Ulusal ve Uluslararası Konfederasyon kurmasına, kurulmuş konfederasyonlara katılmasına veya ayrılması konularında karar almak ve bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek
j) Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açılması ve kapatılması için genel yönetim kuruluna yetki vermek.
k) Dernekler yasasında genel kurul tarafından yapılması gerektiği belirtilen konularla tüzükte belirtilen diğer görevleri yapmak.

MADDE 8: GENEL YÖNETİM KURULU
A.OLUŞUMU

Genel Yönetim Kurulu Federasyonun yürütme organıdır.
Federasyon Genel Kurulu tarafından, delegeler arasından seçilen 21 asıl ve 21 yedek üyeden oluşur.

B. GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Federasyonun amacını gerektirdiği çalışmaları yapmak, Federasyon çalışma programını, tüzük hükümlerini ve genel kurul kararlarını uygulamak.
b) Federasyonun bütçesini uygulamak yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek
c) Federasyon Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.
e) Federasyona başvuran derneklerin, üyeliğine veya reddine karar vermek.
f) Federasyonun çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.
g) Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak, Federasyon işlerini yürütmek üzere üye derneklere veya derneklerin üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek
h) Federasyon iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon, kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
I) Üye derneklerin Genel Kuruluna katılmak.
i) Yasadan, Federasyon Tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak.
j) Gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

C.GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI
Genel Yönetim Kurulu her ay önceden kararlaştırılan gün, yer ve saatte çağrısız olarak toplanır.
Genel Başkan Genel yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca en az üç üyenin istemi ile de Genel yönetim kurulu olağanüstü olarak toplanır.
Görüşme gündemini Genel Sekreter hazırlar. Ancak iki üyenin görüşülmesini istediği hususlar da gündeme alınır.
Toplantıya başkanın yokluğunda ise Genel Sekreter başkanlık eder.
Genel Yönetim Kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır.
Kararlar salt çoğunlukla alınır.

MADDE 9: MERKEZ YÜRÜTME KURULU
Merkez Yürütme Kurulu dokuz üyeden oluşur.
Genel yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından genel başkan, genel sekreter, genel sayman, örgütlenme sekreteri, eğitim ve bilim sekreteri ile basın yayın ve inanç-kültür sorumlusu olmak üzere iki genel başkan yardımcısını ve iki Merkez Yürütme Kurulu üyesini gizli oyla seçer.

MADDE 10: ORTAK HÜKÜM
Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya bir yılda altı kez toplantıya katılmayan üye görevden çekilmiş sayılır. Genel yönetim kurulu üyeliği için çekilmiş sayılan üyenin yerine sırasıyla otuz gün içinde yedek üye çağrılır.
Merkez yürütme kurulu üyeliği boşaldığında ilk genel yönetim kurulu toplantısında çekilmiş sayılan üyenin yerine genel yönetim kurulu üyeleri içinden, merkez yürütme kurulu üyesi seçilir.

MADDE 11: GENEL BAŞKAN
Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu adına Federasyonu temsil eder.
Genel Yönetim Kurulu’na ve Merkez Yürütme Kurulu’na başkanlık eder, gerektiğinde Federasyon adına demeç verir.
Genel Başkanın yokluğunda, Genel Sekreter Genel Başkanın görevini yapar ve yetkilerini kullanır.

MADDE 12: GENEL SEKRETER
Genel Sekreter, Federasyonun bütün işlerinin yürütülmesi ve eşgüdümü sağlar.

MADDE 13: GENEL SAYMAN
Genel Sayman, Federasyonun genel mali politikası konusunda projeler geliştirir, mali işlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar.

MADDE 14: ÖRGÜTLENME SEKRETERİ
Örgütlenme Sekreteri Federasyonun örgütlenmesini ve Demokratik Kitle Örgütleri ile ilişkilerini sağlar.

MADDE 15: EĞİTİM VE BİLİM SEKRETERİ
Eğitim ve Bilim Sekreteri Federasyonun Eğitim ve Bilimsel çalışmalarını yürütür.

MADDE 16: GENEL BAŞKAN YARDIMCILIKLARI
A-Basın-Yayın Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı: Federasyonun basın-yayın işlerini yürütür.
B-İnanç ve Kültür Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı: Federasyonun inanç ve kültür alanlarındaki çalışmalarını yürütür.

MADDE 17: DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ
Denetleme Kurulu, 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilir.
Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler.
Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır.
Federasyon hesaplarını ve ilgili defterlerini inceler, görülen eksikler için Genel Yönetim Kurulunu uyarır.
Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar.
Federasyon tüm çalışmalarının tüzük, Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığını inceler ve gerekli uyarıları yapar.
Koşulları doğmuşsa Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 18: DİSİPLİN KURULU
A- Genel Kurulca seçilen 9 asıl 9 yedek üyeden oluşur. Federasyon amacına aykırı davranışlarda bulunan üye dernekler, Federasyon yöneticileri hakkında disiplin cezaları verir. Disiplin Kurulu Genel Kurulu’nun çıkaracağı Disiplin Yönetmeliğine göre çalışır.
Disiplin kurulunun verdiği üyelikten kesin çıkarma kararına karşı genel kurulda itiraz edilebilir. Genel kurulun verdiği karar kesindir.

B- DİSİPLİN SUÇLARI
a) Üye kuruluşun ve federasyon organlarındaki görevlilerin federasyon amaçlarına ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmaları,
b) Federasyon çalışmalarını ihmal etmek veya kasıtlı olarak engellemek.

C- DİSİPLİN CEZALARI
a) Uyarı,
b) Kınama,
c) Üyelikten kesin çıkarma

MADDE 19: DANIŞMA KURULU
Federasyonun danışma kurulu genel yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve bağlı derneklerin başkanları ve federasyonun eski genel başkanları ve genel sekreterlerinden oluşur. Genel yönetim kurulu gerekli gördüğünde bilim adamı, inanç önderleri yazar ve uzmanları da çağırır.
Danışma kurulu dört ayda bir veya yönetim kurulu gerekli gördüğünde toplanır.

II.BÖLÜM
MALİ KONULAR
MADDE 20: GELİRLER VE MALLAR

Federasyonun gelirleri, üyelik ödentileri, bağışlar ve Dernekler Yasasında belirtilen diğer gelirlerdir. Amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için Federasyon taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

MADDE 21: BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER
Federasyona borç yükleyen tüm işlemlerde federasyonun genel saymanı ile genel başkanı veya genel sekreterinden birisinin imzasının bulunması zorunludur.

MADDE 22: MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ
Federasyonun gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır ve giderler de belgelendirilir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri beş yıl saklanır.
Federasyon paraları Federasyon adına bir bankada açılacak hesapta saklanır. Federasyon kasasında asgari erginler için ücretin brüt üç katından fazla para bulundurulamaz.
Üye dernek ödentileri dernekler tarafından toplanır ve Federasyon Genel merkezine iletilir.

MADDE 23: ÜCRETLER VE DİĞER ÖDEMELER
Federasyonda ücretli olarak çalışanların ücretleri bütçe olanakları ölçüsünde ve kadro çizelgelerinde gösterildiği biçimi ile genel yönetim kurulunca belirlenir.
Duruma göre kamu görevlisi olmayan federasyon yönetim kuruluna veya bazı kurul üyelerine ücret verilebilir.
Verilecek ücret her türlü ödenek, yolluk, ikramiye ve tazminatlar genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde genel yönetim kurulunca belirlenir.

MADDE 24: YARDIM VE İŞBİRLİĞİ
Federasyon tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzeri amaçlı kuruluşlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alır ve bunlara maddi yardımda bulunur.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

IV. BÖLÜM
YURTDIŞI İLİŞKİLERİ
MADDE 25: ULUSLARARASI FAALİYET

Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunur, yurtdışında temsilcilik açar, üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir, ayrılabilir.

MADDE 26: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA
Federasyon, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşulu ile yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alır.

V.BÖLÜM
DİĞER KONULAR
MADDE 27: PLATFORM

Federasyon, diğer vakıf, sendika ve benzeri kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere genel yönetim kurulu kararı ile platform oluşturur, bir platforma katılabilir, ayrılabilir.

MADDE 28:İÇ DENETİM
Federasyonda iç denetim esastır.
Diğer organlarca denetim yapılması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetleme Kurulunun istemesi halinde, her türlü bilgi belge ve kayıtlar federasyon yetkilileri tarafından incelemeye sunulur. Ancak, hiçbir belge ve kayıt federasyon dışına çıkarılamaz.

MADDE 29: FEDERASYONUN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ
Federasyonun feshine Federasyon Genel Kurulu karar verir.
İlk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula Katılma hakkı olan delegelerin en az 2/3’ nün toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci toplantıya katılan delege sayısı Federasyonun Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olmamak koşuluyla, fesih konusunu görüşebilir.
Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Federasyonun feshine karar veren Genel Kurul, Federasyon mallarının tasfiyesi için bir Tasfiye kurulu seçer. Genel kurul, Federasyon mallarının, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder.
Feshe karar veren genel kurul mal varlığının hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.

MADDE 30: FEDERASYON TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ
Federasyon tüzüğü Genel Yönetim Kurulu’nun ya da Genel Kurula katılan delegelerin beşte birinin yazılı teklifi ile, Genel Kurul’a katılan delegelerin üçte iki kabul oyu ile değiştirir.

MADDE 31: KAYIT VE DEFTERLER
Federasyon Genel Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen defterleri tutar.

A) Üye Kayıt Defteri: üye derneklerin bilgileri, Federasyona giriş tarihleri, verecekleri aidat miktarları bu deftere yazılır.
B) Karar Defteri: Genel Yönetim Kurullarınca tutulacak bu defterlere kararlar, tarih ve numara sırasıyla yazılır ve Genel Yönetim Kurulu üyelerce imzalanır.
C) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar bu defterlere tarih ve numara sırasıyla yazılır.
D) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Her yılın bütçe ve kesin hesap cetvelleri bu deftere işlenir.
E) Gelir ve Gider Defteri:
F) Alındı Belgesi Kayıt Defteri:
G) Demirbaş Defteri.

MADDE 32: BORÇLANMA VE USULLERİ
Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. 


MADDE 33: HAKKINDA HÜKÜM BULUNMAYAN KONULAR
Fedrasyon tüzüğünde düzenlenmeyen konularda Medeni Yasa, Dernekler Yasası ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.